Metodologie cazare

METODOLOGIE PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCURESTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Repartizarea locurilor de cazare Art. 3. Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă, în conformitate cu calendarul de cazare anexat prezentului regulament. Art. 4. La nivelul Rectoratului Universităţii din Bucureşti se constituie Comisia Centrală de Cazare, sub coordonarea Prorectorului responsabil cu probleme sociale studenţeşti.

 CRITERII, CATEGORII ŞI PRIORITĂŢI DE CAZARE

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de cazare a ficărei facultăţi.

Art. 17. Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere. Art. 18. Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite).

Art. 19. Studenţii suferinzi de boli cronice (exceptând TBC) primesc cazare dacă au media cel puţin egală cu a ultimului repartizat.

Art. 20. Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii.

Art. 21. În căminele studenţeşti pot fi cazaţi:

1. Studenţii bugetaţi (licenţă, master, doctorat), cursuri de zi, care au domiciliul stabil peste limita de 20 km distanță față de facultate.

2. Cadre didactice tinere şi personalul angajat al UB, în limita locurilor disponibile conform prezentului regulament. 3. Studenţii familişti, cu condiţia ca ambii soţi să fie studenţi. Cazarea studenţilor familişti se va realiza pe locurile facultăţii la care soţul este student. În cazul în care soţia nu studiază la aceeaşi facultate cu soţul, atunci facultatea la care este studentă soţia, va pune la dispoziţia facultăţii soţului un loc de cazare. În cazul în care unul dintre soţi nu este student, comisia de cazare a facultăţii va stabili dacă poate să asigure cazarea ambelor persoane, în funcţie de numărul de solicitări existente.

4. Studenţii stăini veniţi la studiu în cadrul programelor ERASMUS şi CEEPUS.

5. Studenţii bursieri (inclusiv studenţi etnici) ai Statului Român;

6. Studenţii în regim cu taxă, cursuri de zi, care au domiciliul stabil peste limita de 20 km distanță față de facultate, în limita locurilor disponibile, fara a beneficia de subventie la cazare.

7. Studenţii pe cont propriu valutar sau nevalutar, în limita locurilor disponibile;

Mai multe detalii despre metodologia de cazare puteți găsi aici.