Ciclul I – Licenţă

1.Istorie – zi, I.F.R, I.D.D, 3 ani

Programul de pregătire a licenţei în istorie are două componente fundamentale : cursurile de pregătire istorică generală şi cursurile de specializare iniţială.

Pregătirea generală are ca obiectiv formarea unei culturi profesionale de bază, constituirea unui orizont istoriografic suficient de complex pentru ca în final absolvenţii să poată avea opţiuni cât mai numeroase. Această parte a programului cuprinde 26 de discipline cu durata unui semestru (aproximativ 14 unităţi de curs fiecare). Tematica acestor cursuri este organizată în funcţie de două criterii majore: cel cronologico-regional şi cel metodologic. Din prima categorie fac parte cursuri precum Preistoria generală, Antichitatea orientală, greacă sau romană, Istoria medievală, Istoria Bizanţului, Istoria modernă, Istoria contemporană, Integrarea euro-atlantică, etc. Categoria a doua include Arheologia, Ştiinţele speciale ale istoriei (între care muzeologia şi arhivistica), Istoriografia. Chiar dacă toate aceste discipline sunt obligatorii, studenţii au posibilitatea de a face opţiuni între modulele oferite de către fiecare domeniu în parte. Modulele sunt concepute problematizat şi se focalizează asupra unor chestiuni specifice şi fundamentale din istoria epocii sau spaţiului istoric studiat, de la istoria politică şi culturală la cea a mentalităţilor sau a structurilor sociale.

Pregătirea de specialitate iniţială constă într-o serie de cursuri numite opţionale şi speciale, dedicate unor chestiuni mai precis conturate şi mai aplicate decât cursurile generale introductive. Obiectivul acestei părţi a programului, care începe în anul al doilea, este acela de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aprecieze atitudinile pentru cercetare şi să îşi formeze câteva dintre abilităţile specifice acesteia. Desigur, veritabila specializare urmează după licenţă, în programele de masterat şi mai ales de doctorat. Pentru cei care nu vor continua după licenţă studiile istorice, pregătirea de specialitate iniţială reprezintă o şansă pentru a înţelege mai bine în ce constă laboratorul unui istoric, mecanismele şi resursele care sunt antrenate în studierea ştiinţifică a trecutului. Miza esenţială a programului o constituie formarea atitudinii critice în relaţie cu sursele istorice de toate tipurile.
Oferta didactică foarte variată încearcă să reflecteze complexitatea domeniului istoriografic modern, care nu ocoleşte nimic din ceea ce este uman : politică, tehnologie, relaţiile dintre sexe, economia, evoluţia ideilor şi a mentalităţilor, diplomaţia, modul de locuire şi relaţiile cu mediul, războiul, religia, etc. Alături de studiile referitoare la toate epocile istoriei româneşti şi europene, facultatea oferă cursuri de osmanistică, istoria S.U.A., egiptologie, bizantinistică, civilizaţii orientale etc.

Facultatea organizează în mod tradiţional stagii de pregătire practică, în cadrul cărora studenţii pot opta între şantierele arheologice, muzee şi arhive.

Cei care doresc să urmeze o carieră didactică pot urma, de asemenea, modulul de pregătire psiho-pedagogică.

Studiul istoriei este un bun început într-o carieră dinamică, potrivită unui tânăr care îşi doreşte o profesie care să-l pună în valoare şi să-i păstreze pasiunea şi entuziasmul intelectual, în special acolo unde sunt cerute cunoştinţe generale solide şi înţelegerea profundă a relaţiilor sociale. Absolvenţii facultăţii funcţionează în prezent în domenii foarte variate : sistemul muzeal, învăţământ, diplomaţie, cercetare, politică, arhive, mass-media, sistemul editorial, administraţia centrală şi locală, ONG-uri româneşti şi internaţionale de diverse profiluri, etc.

2. Istoria artei, zi, 3 ani

Secţia de Istorie a artei a fost creată în anul 2004 cu intenţia de a răspunde unei nevoi din ce în ce mai pronunţate în societarea românească pentru formarea unor specialişti în domeniul managementului bunurilor culturale, dar şi ca efect al dezvoltării pieţei antichităţilor şi operelor de artă în România. Obiectivul programului este acela de a deschide absolvenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta cariere în instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care administrează patrimoniul cultural, pe piaţa privată a antichităţilor şi obiectelor de artă, în muzeologie, turism, publicistică, mass-media, publicitate, cercetare, consultanţă în achiziţionarea, evaluarea şi administrarea colecţiilor de artă şi antichităţi, etc.

Programul de pregărire în Istoria Artei include două componente majore: Programul principal, care este obligatoriu pentru toţi studenţii, cuprinde cursuri de istorie a civilizaţiei şi de istorie socială; istoria artei (arta universală şi românească din fiecare epocă, de la antichitate până în secolul XX, istoria artelor decorative, etc.); cursuri de management şi administrare a patrimoniului (colecţii de artă, legislaţie pentru protecţia patrimoniului, politici culturale, muzeologie, conservarea, autentificarea şi evaluarea obiectelor de artă). Se adaugă la acestea cursuri care sunt menite să dezvolte abilităţi tehnice particulare, precum paleografia, managementul proiectului cultural şi stagii practice desfăşurate în muzee de artă, galerii şi case de licitaţie pentru artă şi antichităţi sau în instituţii culturale guvernamentale şi neguvernamentale.

Programul complementar cuprinde 18 cursuri opţionale cu tematică specializată: istoria mobilierului, arta paleocreştină, arta greacă antică, istoria costumului, arta extrem-orientală, istoria fotografiei, istoria cărţii şi a tiparului, heraldică şi numismatică, medalii şi decoraţii, arta Egiptului antic, istoria arhitecturii, etc. Începând cu anul al II-lea studenţii optează pentru nouă dintre aceste cursuri, care se derulează pe durata a trei semestre.

Pregătirea este susţinută de o bază materială corespunzătoare, care include un Laborator de istorie vizuală şi Istoria artei, la care se adaugă alte trei săli şi trei amfiteatre cu dotări multi-media, astfel încât toate activităţile didactice ale secţiei dispun de aparatura necesară utilizării şi studierii imaginilor. O parte dintre activităţi se desfăşoară în afara sediului facultăţii, în cadrul unor muzee sau în galerii de artă bucureştene.

3. Relatii Internationale si Studii Europene, zi, 3 ani

Programul de pregătire în Relaţii internaţionale şi studii europene are două componente – una generală şi o alta complementară.

Pregătirea generală este obligatorie pentru toţi studenţii, are un caracter multidisciplinar şi defineşte calificarea absolvenţilor. Principalul punct forte al programului este reprezentat de varietatea paradigmelor intelectuale pe care le curprinde: istoria relaţiilor internaţionale, teoria relaţiilor internaţionale, drept internaţional şi european, economie politică şi relaţii economice internaţionale, studii regionale variate, sociologia relaţiilor internaţionale, studii de securitate, filozofie politică, principii şi tehnici diplomatice, comunicare politică, limbi moderne, etc.
Pregătirea complementară curpinde două seturi de cursuri, între care studenţii optează chiar din primul semestru: unul este dedicat istoriei politice şi aprofundării istoriei relaţiilor internaţionale, celălalt este dedicat studiilor culturale europene. În primul modul sunt incluse cursuri focalizate asupra unor sisteme politice şi a evoluţiei relaţiilor interstatale în diverse epoci şi civilizaţii pre-moderne şi moderne. Cel de-al doilea modul cuprinde cursuri care tratează evoluţia civilizaţiei europene şi a celei româneşti, accentul fiind pus asupra fenomenelor culturale şi sociale. Obiectivul acestor module opţionale îl reprezintă lărgirea orizontului cultural şi profesional al viitorilor absolvenţi, astfel încât să le deschidă perspective spre cariere cât mai variate.

Principalele profesiuni vizate sunt cariera diplomatică, administraţia centrală şi locală, consultanţa politică, jurnalismul de profil. Cei care sunt înclinaţi spre studiile teoretice pot obţine aici baza necesară unei viitoare cariere în cercetarea fenomenelor internaţionale.

Cursurile sunt completate prin stagii practice în instituţii precum Ministerul de Externe, Institutul Diplomatic, Parlamentul României, Institutul de Relaţii Internaţionale, Primăria Capitalei etc.

Sursa: http://www.unibuc.ro/ro/fac_fistr_ro