Admitere Facultatea de Istorie

I. Admitere în Anul I Studii universitare de licenţă – 6 semestre –
sesiunea iulie 2010
Înscrieri: 8-15 iulie 2010
Examene: 17-22 iulie 2010
Data limită de afişare a rezultatelor: 25 iulie 2010.

Specialitatea Forma de invatamant Numar de locuri subventionate Numar de locuri taxa
ISTORIE ZI 105* 100
ISTORIE ID 50
RISE ZI 25 150
ISTORIA ARTEI ZI 25 50
TOTAL 155 350

*) din care 4 locuri pentru rromi
TAXA DE SCOLARIZARE pt. locurile cu taxă : 3100 LEI

Admiterea se va face pe baza unui punctaj, care reprezinta suma următoarelor
note:
1. Media obţinută la bacalaureat;
2. Media notelor obţinute la Istorie pe parcursul celor patru ani de liceu;
3. Media notelor obţinute la o altă disciplină din liceu, pe care candidatul o poate alege dintre:
– Limba si literatura română;
– O limbă străină modernă studiată minimum 2 ani;
– Geografie;
– Economie;
– Filosofie.

NOTĂ :
1. Înscrierile şi admiterea se fac pe specializari. Candidaţii care doresc să fie luaţi în considerare pentru două sau mai multe specializari vor depune dosare pentru fiecare dintre acestea.
2. În cazul în care există egalitate între candidaţii clasaţi pe ultimul loc, sunt folosite drept criterii de departajare, în ordine : media obţinută în liceu la istorie, media de la bacalaureat, media generală din liceu.

Acte necesare la înscriere :

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2010) însoţită de foaie matricolă
b) certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
d) trei fotografii tip buletin de identitate;
e) B.I sau C.I în copie;
f) chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 21.04.2010.
g) numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
– copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
– adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
– adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a susţinătorilor legali (conform prevederilor Legii 128/1997);
– adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti ;

TAXA DE INSCRIERE : 150 LEI
De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cetătenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.C.I. Universitatea din Bucureşti nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii admişi referitoare la cazare şi masă.

Sursa: site-ul Facultatii de Istorie.